0
សួស្តី!
អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាប្លករបស់យើងខ្ញុំ។យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមានការគាំទ្រ និង ចូលមកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើង។

គេហទំព័រនេះមានឈ្មោះថា (Khmer2.Net) "បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដាឆ្នាំ ២០១៤ 
នៅក្នុង គេហទំព័ររបស់ខ្ញុំ មាន ផ្ទុកនូវ ឯកសារសំខាន់ៗ ដូចជា ៖ 
 • កម្មវិធី 
 • ហ្គេម
 • សៀវភៅកំព្យូរទ័រ
 • ចម្រៀងអន្តរជាតិ
 • ចម្រៀងខ្មែរ
 • កំប្លែងខ្មែរ និង អន្តរជាតិ
 • រឿង ហូលីវូត
 • ចំណេះដឹងសម្រាប់កំព្យូរទ័រ និង ចំណេះដឹង ដទៃទៀតដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ខ្ញុំ និង ធ្វើការចែករំលែកក្នុង ប្លុក របស់ខ្ញុំ
 • ចំណេះដឹងអំពីការ រចនា និង ធ្វើ ប្លុកអោយមានភាព ស្រស់ស្អាត និង ទាក់ទាញ 
 • ចែករំលែកចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលចង់សិក្សា និង​ ស្វែងយល់អំពី បច្ចេកវិទ្យា 
 • យើងខ្ញុំ និង ធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា នូវ អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹង 
 • ហើយក៍សូមអភ័យទោសផងដែរ រាល់នូវចំនុចខ្វះខាតនៅក្នុង ប្លុករបស់ខ្ញុំ
គោលបំណង ៖ នៃការបង្កើតគេហទំព័រនេះឡើង គឺយើងចង់ផ្ទុកនូវរាល់ឯកសារនិងមេរៀនដែល បាន សិក្សាកន្លងមកព្រមទាំងចែករំលែកនូវរាល់ឯកសារនិងចំណេះដឹងទាំងអស់ នោះដល់អ្នក ទាំងអស់គ្នាដែលបាននឹងកំពុងចូលមកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។

Contact us: 
AdminVuthy


FB pageKhmer5.Net

Facebook: Iwant CU

Facebook Page: Khmer2.Net

 

 • fffffffffWww
 • For Download
 • Khmer
 • Channels
 • New Songs
 • Free Song
 •  

Name
 Email *
 Message *

Post a Comment